Lôi Phong - Sản xuất và bán lẻ đồ thờ cúng như bàn thờ, đèn thờ, khung ảnh thờ, bàn thờ, tượng phật

Kinh Hoa Nghiêm

Thứ Bảy, 04/11/2023
Trần Xuân Bách

Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh tiêu biểu cho tư tưởng Phật Pháp đại thừa về lý hữu hóa duyên sinh của vạn pháp. Kinh Hoa Nghiêm còn là một thông điệp, bài học phong phú giúp cho hành giả biết rằng tu là phải học hành qua hình ảnh Thiện Tài đồng tử, tham bái học đạo với 53 vị thiện tri thức. Chi tiết hơn sẽ có trong nội dung dưới đây của loiphong.vn.

1. Kinh Hoa Nghiêm là gì?

Kinh Hoa Nghiêm là gì?

Kinh Hoa Nghiêm là gì?

Kinh Hoa Nghiêm có tên đầy đủ là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, là bộ kinh Đại Thừa, là giáo lý căn bản của Hoa Nghiêm tông. Kinh Hoa Nghiêm nhấn mạnh tới tính “vô ngại” của sự vật, hiện tượng với ý nghĩ tâm con người là vũ trụ và là đồng thể với tâm Phật.

Kinh Hoa Nghiêm tiếng Phạn là avatamsakasutra, có nghĩa là đóa hoa thanh khiết đẹp nhất trần gian, tỏa hương thơm khắp mười phương cõi giới. Đây là bộ kinh có nội dung siêu việt, tuyệt luân, tráng lệ nguy nga; thể hiện được pháp thân, tư tưởng cũng như tâm nguyện của Phật.

Kinh Hoa Nguyên thuộc bộ kinh Phương đẳng, gồm 81 quyển trong đó có phần dài nhất là Hoa Nghiêm. Phẩm Hoa Nghiêm tương đương với 40 quyển của Bát Nhã nên được gọi là Tứ thập Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm được tìm thấy dưới dạng chữ Hán và chữ Tây Tạng, đại diện cho tư tưởng Phát pháp Đại thừa về tính hữu hóa duyên sinh của vạn pháp. Tương truyền, giáo pháp trong kinh Hoa Nghiêm là các phát biểu của dạng xuất hiện Pháp thân, rất khó hiểu, chỉ những vị Đại Bồ tát mới có thể lĩnh hội.

Kinh Hoa Nghiêm là phẩm dài nhất và quan trọng nhất của bộ kinh. Phật Thích Ca đã thuyết tại thành Xá Vệ, tả cảnh đồng tử Thiện Tài (sudhana) đi tìm đạo dưới đường dẫn của Văn thù sư lợi. Thiện Tài đồng tử tham vấn 53 vị Thánh thân, bao gồm cả Di Lặc là vị Phật tương lai. Sau cùng, Thiện Tài gặp được Phổ Hiền (samantabhdra) - tức Phổ Hiền Bồ tát, vị Bồ tát Đẳng giác có năng lực hiện thân ở mười phương pháp giới. Cuối phẩm là mười đại nguyện của Phổ Hiền, là cơ sở một đời sống Bồ Tát, sau đó trở thành giáo lý cơ bản của Hoa Nghiêm tông.

2. Nguồn gốc, xuất xứ của kinh Hoa Nghiêm

Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra để chứng minh, giải thích nguồn gốc và xuất xứ của kinh Hoa Nghiêm. Sau khi tìm hiểu, loiphong.vn tìm được 3 giả thuyết được lưu lại rõ ràng trong sử sách về nguồn gốc của kinh Hoa Nghiêm, cụ thể:

Theo quyển “Kinh Hoa Nghiêm” do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch, Đức Thích Ca Mâu Ni khi thành đại Vô thượng Chánh giác cũng pháp thân Tỳ Lô Giá Na và chư đại Bồ tát chứng đạo giải thoát, thuyết giảng bộ kinh này ở Bồ đề đạo tràng. Thế nhưng, do bộ kinh này khá khó hiểu, chúng sanh căn tu thấp kém, Đức Thế Tôn đã giảng kinh A hàm và các giáo lý khác để chúng sinh dễ hiểu hơn.

Sau khi Đức Phật nhập diệt, khoảng 600 năm sau khi ngài Long Thụ Bồ Tát (còn có tên gọi khác là Long Thọ) tác động đến tư tưởng Đại thừa thì kinh Hoa Nghiêm mới được lưu truyền. Khi đó, kinh này viết bằng tiếng Phạn, có đến 100.000 bài kệ, chia làm 48 phẩm. Sau này, chỉ được dịch sang tiếng Hán khoảng 39 phẩm còn lại từ phẩm “Thế Chủ Diệu Nghiêm” tới phẩm “Nhập Pháp Giới” có 36.000 bài kệ chưa được dịch. Sau đó, sư Bát Nhã dịch thêm phẩm thứ 40 - Phổ Hiền Hạnh Nguyện và tiếp tục lưu truyền.

Nguồn gốc, xuất xứ của kinh Hoa Nghiêm

Nguồn gốc, xuất xứ của kinh Hoa Nghiêm

Theo từ điển Phật học của Đoàn Trung Còn, khoảng 600 năm sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Niết bàn, ngài Long Thọ tới Long Cung thì thấy 3 bộ Hoa Nghiêm. Bộ đầu tiên có vô số bài kệ, nhiều như nguyên tử trong mười phương giới, bộ thứ hai có 498.800 bài kệ và bộ cuối cùng có 100.000 bài kệ, phân làm 48 chương. Bộ thứ 3 là bộ vừa với tầm hiểu biết của con người nên vẫn được lưu giữ và truyền bá tới ngày nay.

Cũng trong từ điển Phật học, ngài Thọ Long là sơ tổ của Hoa Nghiêm tông ở Ấn Độ, ngài đã sáng tác 24 tác phẩm khác nhau, trong đó có nhiều bộ có một số điểm trùng với nội dung của kinh Hoa Nghiêm.


3. Ý nghĩa của kinh Hoa Nghiêm

Tương truyền, trong kinh Hoa Nghiêm, cáo giáo pháp không phải do Phật trực tiếp truyền dạy mà Phật nói rất ít, các giáo pháp là phát biểu của dạng xuất hiện Pháp thân (Tam thân). Sự im lặng của Phật chính là biểu hiện cho tính Không, sự truyền dạy giáo pháp tựa Chân như, xuất hiện để con người hiểu.

The tư tưởng Hoa Nghiêm, vạn pháp là do tâm sinh, tâm là thực thể của vạn pháp. Tâm vọng thì vạn pháp hoạt hiện sai biệt hình hình sâu sắc, trùng trùng duyên khởi, cái này có cái kia và ngược lại, như lưới đế châu. Tâm chân thì pháp giới với Tâm là một, vạn pháp đồng nhất. Tâm thanh tịnh thì thấu đạt chân lý, thông suốt pháp giới, thể nhập bất tử, giải thoát hạnh mông.

Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật chỉ cho chúng sinh thấu rõ cội nguồn của mọi sự vật hiện tượng, đó là do mê muội vọng tưởng nghiệp duyên mà thành, các pháp hiện hành là huyễn hóa, tất cả vạn pháp pháp giới đều do tâm sinh.

Tâm trùm lên hết mọi pháp giới, vạn vật vũ trụ có thể nằm trong hạt cải, hạt cải có thể thâu tóm được tất cả vạn pháp của vũ trụ. Thể tính của Tam là nhiếp thấu mọi sự, tất cả đều là một, một là tất cả và đó chính là tính vô ngại của Tâm. Chân tâm suốt thấu vạn pháp bao gồm cả hữu tình và vô tình, lấy toàn thể pháp giới tính là lượng, xứng tính bất từ nghì vô ngại để giải thoát thể, đó chính là ý nghĩ cốt căn và cơ bản nhất của kinh Hoa Nghiêm.

Ý nghĩa của kinh Hoa Nghiêm

Ý nghĩa của kinh Hoa Nghiêm

Kinh Hoa Nghiêm còn có một ý nghĩa khác là một thông điệp, bài học phong phú giúp cho hành giả có tâm hướng thượng đại thừa biết rằng việc tu là phải học qua hình ảnh Thiện Tài đồng tử, tham bái học đạo với 53 vị thiện tri thức. Đó chính là bằng chứng cho việc tu học đạo bồ đề, là thứ tiên quyết, phải khắc phục tâm ngạo mạn, dục vọng mê muội. Ngoài thân khiêm cung cấu tiến hành trì Hoa Nghiêm,thì cần phải tìm chân sư liễu ngộ thì mới có thể hiển lộ Phật tính chân tâm.

Một ý nghĩa khác của kinh Hoa Nghiêm đó là khai mở quang lộ bản tính chân tâm thanh tịnh, là biết được tự thế các pháp hiện hành ở trong vũ trụ, là thấu suốt cội nguồn sinh sinh - hóa hóa của chúng sinh vô tình và hữu tình, là quán chiếu bí mật nghĩa viên dung tương quan với tâm và cảnh, hiện hành sinh hóa, tương duyên, tương nhân quả, tương sinh, tương diệt. Vạn pháp toàn triệt hiện trên đài giương chân như thể tính nên việc thọ trì kinh Hoa Nghiêm là bước vào cửa cầu tu học đạo, là nhân tố đặc thù hoàn chân.

Chính vì công đức nhiệm màu, sự vi diệu của kinh Hoa Nghiêm mà người có thiện duyên, phát tâm thành kính tin tưởng thì như chính mình thấy Phật. Người thành tâm đọc kinh tựa trực tiếp theo Phật khai thị, người chí thành phụng thờ kinh tựa chính mình phụng thờ Phật. Người phát tâm bồ đề kinh Hoa Nghiêm có công đức tựa như cùng dường Phật, được thỉnh Phật trụ thế, chuyển pháp.

Kinh Hoa Nguyên cao sâu vời vợi, màu nhiệm nên ai thành kính phát tâm ấn tống, thọ trì thì mới là người nhiều kiếp gieo thiện duyên bồ đề, từng là sứ giả nhà Phật, từng ở trong ngôi nhà chánh pháp.

4. Cách trì tụng kinh Hoa Nghiêm

Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh dài, gồm 40 phẩm đã được dịch sang tiếng Việt, là đại diện cho tư tưởng Phật pháp Đại thừa về lý hóa duyên sinh của vạn pháp. Trước khi tụng kinh người tu tập cần phải thực hiện nghi thức sám hối. Loiphong.vn xin giản lượt nghi thức trù tụng kinh Hoa Nghiêm như sau:

BÀI TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương vừa ngún chiên đàn

Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa

Lòng con kính ngưỡng thiết tha

Ngửa mong chư Phật thương mà chứng minh

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI

Án Lam (7 lần)

CHƠN NGÔN TỊNH KHẨU NGHIỆP

Tu ri Tu rị ma ha tu rị tu tu rị ta bà ha (3 lần)

CHƠN NGÔN TỊNH BA NGHIỆP

Án ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ bà phạ thuật độ ham (3 lần)

Chơn, NGÔN PHỔ CÚNG DƯỜNG

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần)

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN

Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo (3 lần)

Lậy đấng tam giới Tôn

Quy mạng mười phương Phật

Nay con phát nguyện lớn

Trì tụng Kinh Hoa Nghiêm

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ tam đồ

Nếu có ai nghe thấy

Đều phát bồ đề tâm

Khi mãn báo thân này

Sanh qua cõi Cực Lạc

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

BÀI KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu

Nay con nghe thấy chuyên trì tụng

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu

Nam mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh thuộc về Pháp giới hay kinh của Hư Không, không một nơi nào mà không là nơi trú ngụ của kinh này. Kinh Hoa Nghiêm tựa như mây giữa bầu trời, bao phủ khắp cõi nhân gian, như hạt mưa mát lành xuống khắp chúng sanh, như vầng dương chiếu soi vạn vật.

Kinh Hoa Nghiêm - Vua của các bài kinh

Kinh Hoa Nghiêm - Vua của các bài kinh

Mỗi câu trong kinh Hoa Nghiêm đều được coi như pháp bảo vô lượng. Để cảm nghiệm được sự vô lượng ấy thì mỗi người cần phải tự mình khám phá, thu theo và thực hành triết lý hàm chứa trong kinh mới là con đường tìm đến sự giải thoát, giác ngộ đích thực.

Khi nghe hay tụng kinh Hoa Nghiêm mà không tu theo tinh thần của kinh thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Khi tụng niệm kinh Hoa Nghiêm thì phải nắm được đúng ý nghĩa của kinh bằng cái tâm chân thật, không vụ lợi, không tâm sà thì khả năng linh ứng của kình mới có hiệu lực.

Nhiều người tụng kinh Hoa Nghiêm nhưng không đạt được lợi ích đó là do họ coi kinh chỉ là kinh chứ không coi bản thân mình có mối liên kết với kinh và quên đi rằng Phật đã từng khẳng định kinh cũng chính là tôi. Vậy nên, mỗi người cần phải tạo mối liên hệ giữa mình và kinh thì mới tu tập thành công.

Mong rằng, các thông tin trên đây về kinh Hoa Nghiêm sẽ giúp ích với bạn. Khi trì tụng kinh Hoa Nghiêm mọi người không nên nóng vội, trì tụng hàng ngày với tâm lương thiện thì mới có thể tu tập thành công, an nhiên.

Viết bình luận của bạn
Danh mục
Chat messenger